Adatkezelési szabályzat és tájékoztató

1. Általános meghatározások

 

1.1. Zsohár Balázs egyéni vállalkozó, mint adatkezelő (a továbbiakban: „Zsohárfazekas”) a www.zsoharfazekas.hu honlap, valamint a honlapon igénybe vehető szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelés tekintetében a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályok – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „Általános adatvédelmi rendelet”) betartásával jár el. Adatkezelő a vele szolgáltatás nyújtására, termék előállítására szerződött személy, mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”), - ideértve kapcsolattartó természetes személyeket, mint érintetteket – adatait bizalmasan kezeli, azok védelméről gondoskodik; megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Általános adatvédelmi rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

A Zsohárfazekas, mint Adatkezelő az általa üzemeltetett www.zsoharfazekas.hu weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalakon, valamint az info@zsoharfazekas.hu, valamint a rendeles@zsoharfazekas.hu email címen keresztül (a továbbiakban: „weboldal”) nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató alapján jár el. A Felhasználó a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató rendelkezéseit.

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

A Zsohárfazekas számára kiemelt fontosságú cél a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a Felhasználók információs önrendelkezési jogának biztosítása. Zsohárfazekas a felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

 

1.2. Az adatkezelő személye:

Zsohár Balázs egyéni vállalkozó (székhely: 9941 Őriszentpéter, Kovács szer 70. nyilvántartási szám: 53254083, adószáma: 69489521-1-38, telefon száma: +36 30 500 7369, e-mail címe: info@zsoharfazekas.hu , honlap címe: www.zsoharfazekas.hu )

 

1.3. Az adatkezelés helye: 

Adatkezelő elsődlegesen papír alapú, másodlagosan gépi feldolgozás keretében kezel adatokat, melyek fizikai helyszíne mindkét esetben az Adatkezelő székhelye. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre a szolgáltatás teljesítésétől függően változó lehet, de elsődlegesen a Zsohárfazekas által a szerződésben és mellékleteiben megadott személyes adatok, valamint minden további a teljesítés során átadott és/vagy a Zsohárfazekas által megismert információ; mely kiterjedhet a Megbízó, vagy más érintett (a továbbiakban együttesen: „Érintett”) különleges adataira is a jogszabályi és jelen okiratban rögzített keretek között. 

 

1.4. Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, úgy az érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. Ez azonban nem érinti a hozzájárulás megadását megelőző adatkezelés jogszerűségét.

2. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogalapja 

 

2.1. Az adatkezelés alapelvei: 

 • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;

 • a célhoz kötöttség;

 • az adattakarékosság;

 • a pontosság;

 • a korlátozott tárolhatóság;

 • az integritás, bizalmi jelleg;

 • az elszámolhatóság.

2.2. A Zsohárfazekas a megbízással összefüggésben ügyféli és harmadik személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésének elsődleges adatkezelési célja a megbízás teljesítése, illetve minden ezzel közvetlenül összefüggő, e célt és Megbízó érdekeit szolgáló művelet teljesítése, illetőleg a vonatkozó jogszabályi előírások betartása, ideértve a hatósági, bírósági vagy más kötelező normatív aktus kibocsátására jogosult személy, szervezet, köztestület döntésének teljesítését is. 

 

2.3. Az adatkezelés jogalapja:

Előbbiekre tekintettel Adatkezelő adatkezelésének jogalapja Általános adatvédelmi rendelet 6. Cikk (1) bekezdés szerint

a) – „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez” –

b) – „az adatkezelés olyan szerződés teljesítésével szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lepések megtételéhez szükséges” –

c) – „az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésével szükséges” –

d) – „az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges” –

e) – „az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges”;

f) – „az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmet teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek” – pontjai; 

Amennyiben az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, az adatkezelés jogalapját az uniós jognak vagy azon tagállami jognak kell megállapítania, amelynek hatálya alá az adatkezelő tartozik. 

Az adatkezelés célját e jogalapra hivatkozással kell meghatározni, illetve a közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés tekintetében annak szükségesnek kell lennie valamely közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához.

 

A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában

Abban az esetben, ha a személyes adatok kezelése azon alapul, hogy azok kezeléséhez az érintett egy vagy több konkrét célból hozzájárulását adta, a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

Az adatkezelő – figyelembe véve az elérhető technológiát – észszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.

 

Különleges adatok esetében az Általános adatvédelmi rendelet 9. Cikk (2) bekezdése szerint az adatkezelés jogalapja:

a) – „az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy rendelkezik, hogy az Általános adatvédelmi rendelet II. Fejezet 9. Cikk (1) bekezdésben említett tilalom nem oldható́ fel az érintett hozzájárulásával” – ,

f) – „az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el” – 

g) – az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog vagy tagállami jog alapján, amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő; – pontjai. 

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok (a személyes adatok különleges kategóriái) kezelése tilos.

 

A személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás feltételei:

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti e rendeletet, kötelező erővel nem bír.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

 

3. A szolgáltatás nyújtásával végzett adatkezelések:

 

3. 1. A weboldalon regisztráció nélküli vásárlás:

Érintettek: A weboldalon regisztráció nélkül vásárló természetes személyek

A kezelt adatok: 

 • név

 • cím (irányítószám, település, utca, házszám)

 • telefonszám

 • e-mail cím

 • fizetési adatok

Az adatkezelés célja: megrendelés teljesítéséhez, számlázáshoz, kapcsolattartáshoz, szállításhoz, esetleges panaszkezeléshez szükséges adatok

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése

Az adat tárolásának időtartama: legfeljebb 8 év (igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)

 

3.2. Hírlevél feliratkozók adatai

Érintettek: hírlevélre feliratkozó természetes személyek

A kezelt adatok: 

 • név

 • e-mail cím

Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése újdonságokról, akciókról, valamint tájékoztatók küldése

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

Az adat tárolásának időtartama: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig

 

3.3. Értesítések küldése

Érintettek: a weboldalon szolgáltatást megrendelő, információt kérő természetes személyek

A kezelt adatok: 

 • e-mail cím

Az adatkezelés célja: megrendelés visszaigazolása, információ megadása

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás, szerződés teljesítése

Az adat tárolásának időtartama: szolgáltatás iránti érdeklődés esetén a szerződéskötés hiányában (az értesítéssel összefüggő adatkezelés célja megszűnik) a személyes adatok 2 (két) hétig kerülnek tárolásra, majd a vállalkozás véglegesen és visszavonhatatlanul törli. 

 

3.4. Egyéb értesítések adatai (pl. készlethiány, vásárlás feltételeinek módosítása, termékről tájékoztatás)

Érintettek: Értesítendő természetes személyek

A kezelt adatok: 

 • név

 • telefonszám

 • e-mail cím

Az adatkezelés célja: informálás, értesítés, tájékoztatás (kapcsolattartás)

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése,

Az adat tárolásának időtartama: amikor az értesítéssel összefüggő adatkezelés célja megszűnik a személyes adatokat a vállalkozás véglegesen és visszavonhatatlanul törli. 

 

3.5. Facebook kommentek

Érintettek: Kommentelő természetes személyek

A kezelt adatok: 

 • név

 • értékelés, valamint a szöveges értékelés

Az adatkezelés célja: lehetőség van véleményt hozzászólást írni

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

 

3.6. Fizetési szolgáltatások biztosításával kapcsolatos adatok

Érintettek: A weboldalon, vagy emailen keresztül szolgáltatást vásárló természetes személyek

A kezelt adatok: 

 • banki adatok

 • a kifizetés azonosító száma,

 • a tranzakció összege, dátuma és ideje

 • a bankkártya és a tranzakció adatait a Bank ellenőrzi

 • számlázási név,

 • számlázási cím,

 • e-mail cím

Az adatkezelés célja: szerződési és jogszabályi kötelezettség 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, jogszabályi kötelezettség (számla kiállítása)

Az adat tárolásának időtartama: legfeljebb 8 év (igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja), a számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni az adatokat.

 

3.7. Számlázási adatok

Érintettek: a weboldalon, vagy emailen keresztül szolgáltatást vásárló természetes személyek

A kezelt adatok: 

 • név

 • cím

 • adószám

 • szolgáltatás adatai 

Az adatkezelés célja: szerződési és jogszabályi kötelezettség 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, jogszabályi kötelezettség (számla kiállítása)

Az adat tárolásának időtartama: legfeljebb 8 év (igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja), a számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni az adatokat.

 

3.8. Weboldal működtetéshez kapcsolódó adatok

Érintettek: a weboldalt látogatók

A kezelt adatok: 

 • IP cím (Internet Protocol-cím) egy egyedi hálózati azonosító, amelyet az internetprotokoll segítségével kommunikáló számítógépek egymás azonosítására használnak 

Az adatkezelés célja: a weblap tűzfalvédelme, egyéb IP cím bekérés esetén

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek (A Zsohárfazekas az Ön és valamennyi felhasználója személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében (a tűzfal) az Ön IP címét érzékeli. Az IP cím érzékelése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és a Zsohárfazekas által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága), hozzájárulás

3.9. Weboldal működtetéshez kapcsolódó adatok

Érintettek: A közösségi oldalakat látogatók

A kezelt adatok: 

 • a www.zsoharfazekas.hu a saját közösségi oldal kedvelőinek, lájkolóinak, továbbá oldalának követőinek, az oldal, illetőleg bejegyzései közösségi oldalon történő megosztóinak, komment modul hírblokkban, valamint a részére üzenetet küldőknek az adatai

a Facebook adatkezelési szabályzata az alábbi linken érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation

a Facebook cookie- szabályzata az alábbi linken érhető el: https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

Az adatkezelés célja: A Zsohárfazekas a közösségi médiákban jelen van, tevékenységét így követni, kedvelni lehet, meg lehet ismerni. 

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (önkéntes regisztráció a közösségi médiákban, továbbá a tartalmak önkéntes megosztása, like-olása, kommentelése)

Az adat tárolásának időtartama:

 • szerződéses szolgáltatással kapcsolatos tartalom esetén legfeljebb 8 év (igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja), a facebook üzenetei közül lementve.

 • egyéb tartalom legfeljebb 2 hét, amennyiben a levelezés tartalmilag nem újabb megrendelni kívánt szolgáltatásra irányul

3.10. Online marketing tevékenység körében tudomására jutott adatok

Érintettek: a közösségi oldalakat látogatók

A kezelt adatok: 

 • Az online marketing tevékenység körében tudomására jutott adatok (különösen: Google analitika, Search control analitika, AdWords, Adwords remarketing, Facebook hirdetések, Facebook remarketing)

Az adatkezelés célja: A Zsohárfazekas a közösségi médiákban jelen van, tevékenységét így követni, kedvelni lehet, meg lehet ismerni.

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (önkéntes regisztráció a közösségi médiákban, továbbá a tartalmak önkéntes megosztása, like-olása, kommenttelés)

3.11. Cookie-k kezelése:

A cookie egy rövid szöveges fájl, amit a webszerverünk elküld az Érintett eszközére (legyen szó bármilyen számítógépről mobiltelefontról vagy tabletről). Vannak ideiglenes (munkamenet) cookie-k, amelyek automatikusan törlődnek az Érintett eszközéről, amikor bezárja a böngészőt, és vannak hosszabb élettartamú cookie-k, amelyek hosszabb ideig maradnak az Érintett eszközén (ez függ az Érintett eszközének beállításától is). Az Adatkezelő az Érintett számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az Érintett azonosítására, kizárólag az Érintett gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó az Adatkezelőnek nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

Adatkezelő a cookie-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az Érintettek információhasználati szokásairól és ezáltal javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a Portál látogatása során testre szabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.

Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedi azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. Amennyiben az Érintett nem tiltja le a cookie-k használatát a fent jelzett módokon, azzal az Érintett elfogadja, hogy az oldalunk böngészésével cookie-kat tároljunk az eszközén. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a cookie-k letiltása esetén egyes szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.

A cookiekkal történő adatkezelést az Adatkezelő anonim módon végzi.

 

Cookie típusa

Jogalap

Adatkezelés célja

Időtartam

Kezelt adatkör

Munkamenet sütik

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés

A honlap megfelelő működésének biztosítása

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

SESSIONID

Cookie elfogadást tároló süti

látogató hozzájárulása

A cookie használatra figyelmeztető ablak

1 hónap

cb-enabled

Marketing ajánlat megjelenítést szabályzó süti

User hozzájárulása

A hírlevél feliratkozás ablak oldal elhagyáskor

10 nap

leavewidnow

Google-Analytics

User hozzájárulása

Információt gyűjt azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat

2 év
24 óra
1 perc

_ga
_gid
_gat

 

 

3.12. Google Adwords konverziókövetés használata

 

3.12.1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google).

3.12.2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3.12.3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

3.12.4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

3.12.5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

3.12.6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

3.12.7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

 

3.13. A Google Analytics alkalmazása

 

3.13.1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 

3.13.2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3.13.3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

3.13.4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

A Google eszközeivel kapcsolatos hirdetési beállításokról szóló tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu

 

3.14. Megosztások

A weboldalunkon megtalálható beágyazott „Megosztás” gomb lehetővé teszi, hogy tartalmat osszon meg ismerőseivel a különböző közösségi oldalakon. Ha ezek valamelyikére rákattint, előfordulhat, hogy az adott szolgáltató cookie-t alkalmaz. Ezeket a cookie-kat mi nem ellenőrizzük.

Ha Ön használja ezeket a beépülő modulokat (pl. rákattint a Tetszik vagy a Megosztás gombra, Hozzászólást ír stb.) miközben be van jelentkezve az adott közösségi oldalon lévő fiókjába, akkor ezáltal a weboldal érintett tartalmai összekapcsolásra kerülnek az Ön adott közösségi oldalon lévő profiljával. Ilyenkor a weboldalon végzett tevékenységét hozzárendeli az Ön adott közösségi oldalon lévő felhasználói fiókjához.

Ön a sütiket a legtöbb internetes böngészőben gyorsan és egyszerűen letilthatja, illetőleg azokat személyre szabhatja.

 

3.15. A Zsohárfazekas a fent leírtak figyelembe vételével az alábbiak szerint használja fel az adatait:

 • szolgáltatás megrendelés felvétele, további telefonos, személyes és e-mailes egyeztetés az igények pontos felmérése érdekében

 • weboldalon, emailen keresztül történő rendelés esetén

 • számlázással kapcsolatosan

 • szolgáltatás reklamációk és panaszok kezelése és ügyintézése

 • hozzájárulás esetén elektronikus hírlevél és marketing üzenet megküldése (reklám célú elektronikus üzenetek, így e-mail, sms üzenetek)

 • tájékoztatás adatvédelmi incidens esetére

 • adatkezelői esetlegesen adatfeldolgozói nyilvántartás vezetése

 • tájékoztatás kérés, értesítés esetén, e-mailben vagy telefonon való tájékoztatás, értesítés

 

3.16. A Zsohárfazekas internetes (webes) naplózási tevékenysége

A Zsohárfazekas mind a weblapján mind szerverén naplózza a tevékenységeket. A tevékenységek naplózása azt jelenti, hogy a Zsohárfazekas minden esetben figyeli és figyelemmel kíséri, hogy webes felületén pontosan ki és milyen céllal fért hozzá az adatokhoz. A Zsohárfazekas az alábbiakat naplózza:

 • az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,

 • az adatkezelési művelet célját és indokát,

 • az adatkezelési művelet elvégzésének pontos időpontját,

 • az adatkezelési műveletet végrehajtó személy megjelölését,

 • a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjét.

Az elektronikus naplóban rögzített adatok kizárólag az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az adatbiztonsági követelmények érvényesítése, továbbá büntetőeljárás lefolytatása céljából ismerhetők meg és használhatók fel.

Az adatkezelés célja: A személyes adatokkal elektronikus úton végzett adatkezelési műveletek jogszerűségének ellenőrizhetősége céljából gyűjti és kezeli a Zsohárfazekas

A naplózási tevékenység jogalapja: jogszabályi rendelkezés írja elő (2011. évi CXII. törvény), 

A naplótevékenység során rögzített adatokat a Zsohárfazekas az adattörlést követően 10 (tíz) évig őrzi.

 

3.17. A Zsohárfazekas nyilvántartási tevékenysége

A Zsohárfazekas jogszabályi kötelezettsége az adatfeldolgozói és adatkezelési tevékenységéről adatvédelmi nyilvántartást vezetni. A nyilvántartások vezetésének célja a jogszabályi megfelelés és az átlátható működés biztosítása.

A Zsohárfazekas a kezelésében lévő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezeléseiről, az adatvédelmi incidensekről és az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről nyilvántartást vezet (a továbbiakban együtt: adatkezelői nyilvántartás).

4. Adatfeldolgozás

4.1. Adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Zsohárfazekas rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Zsohárfazekas rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

4.2. Az adatfeldolgozók konkrét személyéről tájékoztatást kérhet a Zsohárfazekas elérhetőségein. 

5. Adatbiztonság

5.1. A Zsohárfazekas minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz váló jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. 

5.2. A Zsohárfazekas az általa kezelt személyes adatok védelmét az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásainak megfelelően biztosítja. A Zsohárfazekas az adatok biztonságáról a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik. A Zsohárfazekas az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

5.3. A Zsohárfazekas az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül a Zsohárfazekas azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Zsohárfazekas. A Zsohárfazekas ezen követelményeket az adatfeldolgozók irányában is érvényesíti.

 

5.4. A Zsohárfazekas mind papír alapú, mind elektronikus adattárolás esetén megfelelő fizikai és logikai védelmet biztosít az általa kezelt adatok vonatkozásában. A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a Zsohárfazekas kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. 

 

6. Az érintetti jogok gyakorlása

6.1. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 15-22. cikkei szerint az érintett kérelmezheti a Zsohárfazekastól, mint adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja adathordozhatósághoz való jogát. 

6.2. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos lentebb részletezett jogait a Zsohárfazekas – a jelen tájékoztatóban megjelölt – levelezési címére vagy e-mail címére küldött kérelmével, az azonosítását követően gyakorolhatja. 

6.3. Ha a Zsohárfazekas megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett azonosításához szükséges információk nyújtását kérheti. 

6.4. A Zsohárfazekas indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az érintett kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az Általános Adatvédelmi Rendelet 15-22. cikk szerinti kérelmei alapján hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A Zsohárfazekas a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást a Zsohárfazekas elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

6.5. Ha a Zsohárfazekas nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

6.6. A Zsohárfazekas az érintetti jogosultság gyakorlásával kapcsolatban hozott intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő̋ jellege miatt – túlzó́, a Zsohárfazekas figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

6.7. Adatvédelmi incidens esetén a Zsohárfazekas amennyiben adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Zsohárfazekas indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

a) a Zsohárfazekas megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

b) a Zsohárfazekas az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

 

7. Az érintetti jogokról röviden 

 

7.1. Hozzáférési jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Zsohárfazekastól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az érintett kérésére a Zsohárfazekas rendelkezésére bocsátja az általa kezelt személyes adatok másolatát és egyidejűleg tájékoztatja az Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikkében meghatározott információkról (így például: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama). 

 

7.2. Helyesbítéshez való jog:

A Zsohárfazekas az érintett kérésére késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó, általa kezelt pontatlan személyes adatokat. 

 

7.3. Törléshez és elfeledtetéshez való jog:

A Zsohárfazekas az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikkében foglaltak alapján az ott meghatározott esetekben az érintett kérésére, illetve külön kérés nélkül is, késedelem nélkül törli az érintett általa kezelt adatait. Ha az érintett a Zsohárfazekas által nyilvánosságra hozott személyes adatai törlését kéri, akkor a Zsohárfazekas megtesz minden ésszerűen elvárható lépést annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett adatait kezelő adatkezelőket arról, hogy az érintett kérte az adatai törlését. 

 

7.4. Adatkezelés korlátozásához való jog:

A Zsohárfazekas az érintett kérésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikkében meghatározott rendelkezésekre figyelemmel korlátozottan kezeli az érintett személyes adatait. Ha az adatkezelés az érintett kérésére korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a Zsohárfazekas a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből kezeli. 

 

7.5. Adathordozhatósághoz való jog:

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikkével összhangban a Zsohárfazekas, a szerződésen vagy hozzájáruláson alapuló automatizált módon történő adatkezelés esetén, az érintett kérésére, az érintettre vonatkozó, és korábban általa a Zsohárfazekas rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kiadja az érintett részére, illetve az érintett kérésére, ha az technikailag megvalósítható, az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítja. 

 

7.6. Tiltakozáshoz való jog:

Amennyiben a Zsohárfazekas jogos érdek alapján kezeli az érintett személyes adatát, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikke szerinti esetben bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, csak jogszabályban meghatározott kivételes esetben. 

 

8. Jogorvoslati lehetőségek 

 

8.1. A Zsohárfazekas mindent megtesz azért, hogy a személyes adatok kezelése jogszerűen és a lehető legnagyobb biztonságban történjen. Az esetlegesen felmerülő problémákkal célszerű ezért, mielőtt más jogorvoslatot venne igénybe, közvetlenül a Zsohárfazekashoz fordulni, azok mielőbbi orvoslása érdekében. 

8.2. Az érintett jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam adatvédelmi felügyeleti hatóságánál, ha az érintett megítélése szerint az érintett személyes adatai kezelése sérti az Általános Adatvédelmi Rendeletet. Ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről az érintett bírósági jogorvoslatra jogosult. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. 

8.3. Az érintett jogosult bírósághoz is fordulni jogorvoslat érdekében. Ebben az esetben az érintett dönthet arról, hogy a pert a Zsohárfazekas tevekénysége helye szerinti EU tagállam vagy az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága előtt indítja-e meg. Magyarországon az érintett a pert lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. 

 

9. Irányadó jogszabályok 

9.1. A Zsohárfazekas tevekénysége esetében az adatok kezelése az alábbi jogszabályokon alapul: 

(a) a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) („Általános Adatvédelmi Rendelet”), 

(b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 

(c) az polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 

(d) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ekertv.”), 

(e) az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény („Art.”), 

(f) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény („Áfa tv.”), 

(g) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli tv.”).

(h) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)

(i) az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény

(j) a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

(k) a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

 

 

Őriszentpéter, 2021. 01.01

 

 

Kiadta: Zsohár Balázs egyéni vállalkozó

    adatkezelő

 

 


Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Részletesen itt olvashat róla!